Kam reikalinga ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Politika) informuoja, kaip UAB „FRIDMIS“, įmonės kodas 124922151, buveinės adresas – Vytenio g. 10-87, LT-03112 Vilnius (toliau – Fridmis) renka, saugo ir tvarko asmens duomenis, gerbdama asmens privatumą www.fridmis.lt svetainėje (toliau bendrai vadinama – Svetainė). Šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, pateikęs savo duomenis šioje interneto svetainėje arba sudaręs sutartį dėl naudojimosi Fridmis teikiamomis paslaugomis (toliau vadinamas – Vartotojas).

Visi jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūs, naršydami Svetainėje patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Svetainės Privatumo politika, todėl skirkite laiko šios Privatumo politikos peržiūrėjimui. Ateityje šią Privatumo politiką mes galime keisti, tad skatiname šį dokumentą peržiūrėti reguliariai.

Sąvokos?

Šioje Politikoje naudojamos bendrosios nuostatos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • BDAR – (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reiškia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
 • Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Fridmis klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Fridmis, teikdami prašymus, reikalavimus, Fridmis svetainės naudotojai ir kt.);
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.);
 • Paslaugos – bet kokios Fridmis teikiamos paslaugos;
 • Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Fridmis bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje. Mūsų partneriai: Novaturas, TezTour, Kidy Tour, ITAKA, TUI, Topturas, Kelioniuakademija, Gjensidige, Grūda, Aon Baltic.

Kokios naudojimosi Svetaine sąlygos?

Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą. Teikdami asmens duomenis (pvz., pildydami registracijos formą) užtikrinate, kad turite teisę taip tvarkyti asmens duomenis ir prisiimate visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Svetainei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

Pasikeitus Svetainėje nurodytiems jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, įsipareigojate per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio bei pateikiamų duomenų konfidencialumą, bei už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant jūsų prisijungimo duomenis. Negalite atskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenimis. Tuo atveju, jeigu Svetainės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungia naudodamasis jūsų prisijungimo duomenis, mes laikysime, kad prisijungėte jūs. Praradę prisijungimo duomenis, turite nedelsiant apie tai informuoti bei pasikeisti prisijungimo duomenis.

Jeigu mes abejojame dėl jūsų pateiktų asmens duomenų ar kitos susijusios informacijos teisingumu – turime teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir / ar papildyti.

Turime teisę jums siųsti informacinius pranešimus ar skambinti jūsų nurodytu telefonu informuodami apie pasikeitusias Svetainėje teikiamas paslaugas ir / ar jų sąlygas bei kitą su mūsų veikla susijusią ir jums svarbią informaciją.

Mes neįsipareigojame užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, nes jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo mūsų valios, tačiau įsipareigojame dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintume kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tolimesnį jos funkcionavimą.

Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą.

Užtikriname, kad duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant asmens duomenis.

Visus duomenis tvarkome griežtai laikydamiesi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Duomenis laikome tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

Tvarkydami jūsų duomenis taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo.

Kokius jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome Svetainėje?

Fridmis tvarko Vartotojo duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su Vartotoju sudarytą sutartį, Vartotojas davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Fridmis privalo tvarkyti Vartotojo duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Vartotojo duomenis reikia tvarkyti dėl Fridmis teisėto intereso.
Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Fridmis tvarkydama Vartotojo duomenis:
• Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Fridmis tvarko Vartotojo duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą Turizmo paslaugų sutarčių su Vartotoju sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų Vartotojams teikimą, įskaitant tinkamą Vartotojo informavimą apie su paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus vadovaudamasi sutarties pagrindu;
• Atsiskaitymų administravimas. Fridmis tvarko Vartotojo duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties pagrindu;
• Tiesioginė rinkodara. Fridmis gali tvarkyti Vartotojo duomenis teikdama pasiūlymus, siųsdama naujienlaiškius apie teikiamas Paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius vadovaujantis Vartotojo sutikimu;
• Kiti tikslai. Fridmis gali tvarkyti Vartotojo duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi Vartotojo sutikimą, privalo tvarkyti Vartotojo duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Fridmis tvarko Vartotojo duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Vartotojo duomenų apsaugos reikalavimus.

Kam galime perduoti jūsų asmens duomenis?

Fridmis turi teisę perduoti Vartotojų duomenis trečiosioms šalims, kurioms būtina perduoti asmens duomenis kelionių organizavimui vykdyti:

 • Kelionių organizatoriams;
 • Partneriams;
 • Viešbučiams;
 • Skrydžių bendrovėms;
 • Vežėjams;
 • Draudimo kompanijoms;
 • Užsienio šalių konsulinėms įstaigoms, kuriose Vartotojui taikomas vizų režimas.

Kitiems duomenų gavėjams arba tvarkytojams, kuriems būtina perduoti duomenis aukščiau nurodytam tikslui įgyvendinti. Fridmis įsipareigoja perduoti trečiosioms šalims duomenis tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai tai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui nėra būtini tam tikri duomenys, jie nėra perduodami. Šiuo atveju, mes imamės visų tinkamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai, jiems patikėtus asmens duomenis tvarkytų tik mūsų nurodytais tikslais, atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos nurodėme atlikti, užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones. Galime ir turime teisę perduoti jūsų asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Galime perduoti jūsų asmens duomenis teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti mūsų teises ir teisėtus interesus. Galime teikti jūsų asmens duomenis kitiems trečiosioms šalims teisės aktų nustatyta tvarka.

Kokius slapukus renkame Svetainėje ir kodėl jie reikalingi?

Tinkamam Svetainės veikimo užtikrinimui, kartais į jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas – slapukus. Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kurią apsilankius Svetainėje, išsaugome jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo Svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Mes naudojame slapukus, kad surinktume jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos Svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia Svetainei prisiminti jūsų sistemos nustatymus.

Kiti slapukai leidžia stebėti svetainės srautus ir jūsų veiksmus svetainėje – šiuos duomenis mes naudojame lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintume lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

„Google Analytics“ ir kiti slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Šie slapukai renka įvairią informaciją apie jus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius lankytojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Slapukai yra įdiegiami jūsų įrenginyje, jums apsilankius Svetainėje. Pažymėtina, kad jei slapukai yra išjungiami naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinį slapukų naudojimo pagrindą mums suteikia teisėtas interesas užtikrinti Svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis tokių slapukų naudojimo pagrindas yra jūsų sutikimas.

Prieigą prie statistinių duomenų apie sukauptus jūsų duomenis turi mūsų darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Prie šių techninių įrašų gali prieiti ir mūsų partneriai, kurie teikia Svetainės turinio valdymo įrankius arba Svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas, „Google Inc.“ (JAV įmonė), kuri suteikia „Google Analytics“ įrankį ir yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus.

Slapukų pagalba surinktus duomenis, naudojamus analizei, saugome iki trejų metų. Atkreiptinas dėmesys, kad slapukai paprastai galioja trumpai, priklausomai nuo slapuko tipo (sesijos metu, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.

Jūs galite bet kada slapukus valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau tai atlikus gali tekti rankiniu būdu įvesti pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Daugumoje naršyklių galite patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jeigu pasirenkate ištrinti slapukus, turite žinoti, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant ir šią Svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas Svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės šia Svetaine ( Chrome;Microsoft EdgeFirefoxSafariOpera).

Atkreipiame dėmesį, kad technologija „nesekti“ jums suteikia galimybę neleisti jūsų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Informaciją, kaip naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“ rasite čia: ChromeMicrosoft EdgeFirefoxSafariOpera.

Kokias teises jūs turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Vartotojas ar jo teisėtas atstovas gali kreiptis į Fridmis dėl informacijos apie tvarkomus Vartotojo asmens duomenis pateikimo. Fridmis, nustatęs Vartotojo tapatybę, Vartotojui ar jo teisėtam atstovui per protingą terminą pateikia informaciją apie Fridmis tvarkomus Vartotojo asmens duomenis ir jų apdorojimą.

Vartotojas turi teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti bei gauti jų kopijas;
 • Prašyti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
 • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai, netikslūs asmens duomenys, ir (ar) kai jūs atšaukiate savo sutikimą, ir (ar) yra tam kitas pakankamas pagrindas;
 • Gauti savo pateiktus, su savimi susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, ir (ar) prašyti, kad tai atliktume mes, kai tai leidžia techninės galimybės. Paprasčiau tariant, turite teisę perkelti savo asmens duomenis.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti jai skundą.

Kur kreiptis, jeigu kyla abejonių dėl jūsų asmens duomenų naudojimo?

Jeigu norite daugiau sužinoti apie jūsų duomenų tvarkymą ar turite kitų klausimų, susisiekite telefonu +370 686 10299 arba el.paštu info@fridmis.lt.  Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 07 03